Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHYK Vinh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017-2019
 • 31.8.17.1.jpg
 • 31.8.17.3.jpg
 • 31.8.17.2.jpg
 • 31.8.17.4.jpg
 • 31.8.17.15.jpg
 • 31.8.17.14.jpg
 • 31.8.17.13.jpg
 • 31.8.17.12.jpg
 • 31.8.17.11.jpg
 • 31.8.17.10.jpg
 • 31.8.17.9.jpg
 • 31.8.17.8.jpg
 • 31.8.17.7.jpg
 • 31.8.17.6.jpg
 • 31.8.17.5.jpg
 • 31.8.17.16.jpg