Quản Trị | 15/03/2016
|

LÃNH ĐẠO BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

TTƯT. PGS.TS. NGUYỄN CẢNH PHÚ

HIỆU TRƯỞNG ĐƯƠNG NHIỆM

(10/2016 - nay)

 
NGƯT. PGS.TS. CAO TRƯỜNG SINH
 
P. Hiệu trưởng P. Hiệu trưởng P. Hiệu trưởng
   

HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

BS. Trần Ngọc Đăng BS. Nguyễn Văn Thanh BS. Nguyễn Thừa Duyệt Lê Văn Thung BS. Hoàng Kinh

Hiệu trưởng (1960 -1963)

Hiệu trưởng (1964 - 1973)

Hiệu trưởng(1969 - 1974) 

Hiệu trưởng(1973 - 1976)

Hiệu trưởng(1976 -1984)

                

 

TS. Phạm Ứng BSCKII. Nguyễn Huy Thông PGS.TS. Cao Trường Sinh PGS.TS. Nguyễn Trọng Tài

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Phú

Hiệu trưởng (1985 -1990)

Hiệu trưởng(1990 - 1999)

Q. Hiệu trưởng (2000 - 2001)

Hiệu trưởng (2002 - 9/2016) 

Hiệu trưởng (10/2016 - nay) 

|