Quản Trị | 14/08/2018
|

A. Chức năng

Ban quản lý Ký túc xá (KTX) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ công tác phục vụ đào tạo; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn khu nội trú của Trường.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác quản lý nội trú

a. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KTX theo hướng phát triển của trường và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ;

b. Quản lý KTX theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn SV, HV thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bố trí phòng ở cho SVHV trong ký túc xá đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và học tập của SV, HV nội trú; bảo đảm môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và đề xuất các mô hình, phương án quản lý của ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại;

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh cho người ở trong KTX; phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người học trong khu nội trú; phối hợp với bảo vệ tuần tra, canh gác khu KTX; tổ chức trực ngoài giờ, các ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật)

d) Phối hợp việc thu tiền điện nước trong khu KTX; chịu trách nhiệm về các số liệu của người ở trong khu KTX;

2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong KTX

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, ngăn chặn những vụ việc vi phạm nội quy, quy chế, an ninh trật tự trong khu vực KTX;

b) Kiểm tra, đôn đốc người ở trong khu vực KTX thực hiện đúng nội quy, quy định;

c) Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực KTX.

3. Công tác quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường trong khu vực KTX

a) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ cho khu KTX;

b) Tổ chức công tác vệ sinh môi trường, thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong khu nội trú với tiêu chí “ Xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”;

c) Phối hợp với các khối dân cư giáp ranh khu vực KTX trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người ở trong khu KTX.

4. Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả dịch vụ nhà ăn, căng-tin và các dịch vụ khác; cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu, các cơ quan chức năng và có biện pháp xử lý kịp thời khi có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn.

|