Quản Trị | 15/03/2016
|

Danh sách nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV (2015-2020)

 

BÍ THƯ ĐƯƠNG NHIỆM

Đ/C NGUYỄN CẢNH PHÚ

 

PHÓ BÍ THƯ 

Đ/C PHAN QUỐC HỘI

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đ/C CAO TRƯỜNG SINH

CN UBKT ĐẢNG ỦY

Đ/C NGUYỄN QUỐC ĐẠT

ĐẢNG ỦY VIÊN

Đ/C NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

Đ/C TRẦN THỊ PHƯƠNG OANH

ĐẢNG ỦY VIÊN

Đ/C TRẦN THỊ TUẤN

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

Đ/C NGUYỄN TRUNG DŨNG


 Danh sách bí thư các chi bộ khóa XV

 STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Quốc Hội

Bí thư CB Đào Tạo

2

Nguyễn Thị Nga

Bí thư CB TCKT

3

Nguyễn Trung Dũng

Bí thư CB CTCTHSSV

4

Cao Thị Thanh Lương

Bí thư CB TCTH

5

Bùi Hồng Thu

Bí thư CB TTHL

6

Lê Thị Thanh Tâm

Bí thư CB Thanh tra-KT&ĐBCL

7

Phan Thị Hà Linh

Bí thư CB YCS

8

Ngô Trí Hiệp

Bí thư CB YTCĐ

9

Nguyễn Văn Tuấn

Bí thư CB YHLS

10

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Bí thư CB khoa KHCB

11

Nguyễn Thị Tuyết

Bí thư CB PK

12

Lê Đông Hiếu

Bí thư CB HCQT

13

Nguyễn Thị Hồng Thanh

BTCB Dược

14

Trần Thị Tuấn

BTCB Điều dưỡng

15

Nguyễn Quốc Đạt

Bí thư CB QLKH-HTQT & SĐH


Danh sách Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Giai đoạn

Thời gian

1

Lê Phúc Cường

Trung học Y tế Nghệ An

1960

2

Nguyễn Bá Hào

TH Y tế Nghệ An

1963-1965

3

Nguyễn Phương Đào

TH Y tế Nghệ An

1966-1968

4

Nguyễn Trung Khương

TH Y tế Miền Tây Nghệ An

1968-1974

5

Nguyễn Đức Anh

TH Y tế Nghệ An - Hà Tĩnh

1975-1982

6

Nguyễn Duy Hiếu

TH Y tế Nghệ Tĩnh

1983-1987

7

Phạm Ứng

TH Y tế Nghệ Tĩnh

1987-1988

8

Trần Thị Nguyệt

TH Y tế Nghệ Tĩnh

1988-1995

9

Cao Xuân Nghiêm

TH Y tế Nghệ An

1/1996-12/1996

10

Trần Thị Nguyệt

TH Y tế Nghệ An

1997-2000

11

Cao Trường Sinh

TH Y tế Nghệ An

2000-2002

12

Nguyễn Trọng Tài

Cao đẳng Y tế Nghệ An

2003 đến 2010

13

Nguyễn Trọng Tài

Đại học Y khoa Vinh

2010 - 2015

14

Nguyễn Cảnh Phú

Đại học Y khoa Vinh

2015 - nay

Đảng bộ trường ĐHYK Vinh có 145 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Hầu hết các chi bộ gắn với các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành. Đảng bộ nhà trường luôn chú trọng thực hiện đầy đủ và toàn diện những chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của trường trên cơ sở các quy định đã được ban hành. Trong phạm vi quyền hạn được giao, ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để đưa các hoạt động của trường đi vào nề nếp.

2. Trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng duyệt bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường. Trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND tỉnh và sở tài chính phê duyệt, quản lý trường sở, tài chính, tài sản, thiết bị, quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển nhà trường.

3. Quản lý giảng viên, cán bộ viên chức. Quyết định thành lập chia tách, hợp nhất, giải thể các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của trường đã được UBND tỉnh phệ duyệt. Bổ nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các Phòng, Bộ môn trực thuộc, các Bộ phận phục vụ, dịch vụ theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán Bộ, nhân viên và ký kết các hợp đồng lao động theo qui định của pháp luật.

4. Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển của nhà trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

5. Hiệu trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trứơc pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài sản và tài chính của trường.

6. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính, các qui định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ, chính sách đối với giảng viên, cán bộ nhân viên và người học của trường. Quyết định những chi phí quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng tuỳ theo nội dung và hiệu quả công việc.

7. Tuỳ theo điều kiện cụ thể. Hiệu trưởng trường ĐHYK Vinh được UBND tỉnh uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo qui định của Nhà nước.

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo qui định của pháp luật để bổ sung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển nhà trường.

9. Bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của nhà trường (Đảng Bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội sinh viên...)

10. Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật. 

|