Quản Trị | 30/03/2016
|

 

Là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Khoa Vinh có nhiệm vụ vận động, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường; cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

TT

Họvàtên

Ngàysinh

Giới tính

Dân

tộc

Tôngiáo

Ngàykếtnạp

Trìnhđộ

Chức vụ

Đoàn

Đảng

Chuyên

môn

Chính

trị

1

Lê Đông Hiếu

13/6/1980

Nam

Kinh

Không

30/4/1995

27/12/2002

Thạcsỹ

Trungcấp

Bíthư

2

Nguyễn Anh Đức

06/11/93

Nam

Kinh

Không

26/3/2008

17/7/2014

Bácsỹ

Sơcấp

P. BíThư

3

Nguyễn Mậu Quý

7/4/1993

Nam

Kinh

Không

26/3/2007

29/8/2011

Bácsỹ

Sơcấp

P. BíThư

4

Nguyễn Thị Quỳnh

21/12/1995

Nữ

Kinh

Không

26/3/2010

 

SV

 

UV BTV

5

Đặng Đại Thạch

06/12/1997

Nam

Kinh

Không

26/3/2012

 

SV

 

UV BTV

6

Nguyễn Thị Hoài Trang

2/1/1994

Nữ

Kinh

Không

19/5/2008

20/6/2017

SV

 

UV BTV

7

Nguyễn Nhất Huynh

03/04/1996

Nam

Kinh

Không

26/3/2011

 

SV

 

UV BTV

8

Đậu Thị Anh

26/5/1995

Nữ

Kinh

Không

26/3/2010

 

SV

 

UV BCH

9

Trần Nhật Dũng

01/3/1996

Nam

Kinh

Không

26/3/2011

 

SV

 

UV BCH

10

Đàm Thu Hiền

23/6/1996

Nữ

Tày

Không

15/8/2011

 

SV

 

UV BCH

11

Nguyễn Đăng Hoàng

05/12/1995

Nam

Kinh

Không

26/3/2010

 

SV

 

UV BCH

12

Nguyễn Thị Thanh Huyền

12/11/1990

Nữ

Kinh

Không

26/3/2005

25/6/2012

Cử nhân

Trungcấp

 

13

Phạm Thị Ngọc Huyền

08/02/1995

Nữ

Kinh

Không

26/3/2010

 

SV

 

UV BCH

14

Trần Th ịHuyền

21/10/1997

Nữ

Kinh

Không

26/3/2015

 

SV

 

UV BCH

15

Nguyễn Thành Luân

26/10/1997

Nam

Kinh

Không

22/11/2012

 

SV

 

UV BCH

16

Hoàng Danh Nghĩa

15/02/1994

Nam

Kinh

Không

26/3/2009

 

SV

 

UV BCH

17

Bùi Hồng Ngọc

27/2/1992

Nữ

Kinh

Không

26/3/2005

10/7/2012

Cửnhân

Sơcấp

UV BCH

18

Nguyễn Đức Tài

28/5/1996

Nam

Kinh

Không

26/3/2013

 

SV

 

UV BCH

19

Vũ Hải Tùng

19/5/1996

Nam

Kinh

Không

26/3/2011

 

SV

 

UV BCH

20

Trần Văn Tuyên

12/12/1994

Nam

Kinh

TC Giáo

26/3/2010

 

SV

 

UV BCH

21

Ngô Quỳnh Vân

08/11/1988

Nữ

Kinh

Không

26/3/2002

 

Cửnhân

Sơcấp

UV BCH

 

|