Quản Trị | 30/03/2016
|

 

Là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Khoa Vinh có nhiệm vụ vận động, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường; cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

1. Bí thư Th.S Lê Đông Hiếu
2. Phó Bí thư Th.S Nguyễn Thị Thanh Chung
3. Phó Bí thư  BS Nguyễn Thị Bích Ngọc
4. Ủy viên BTV SV Trương Thị Minh Tâm
5. Ủy viên BTV SV Nguyễn Anh Đức
6 Ủy viên BCH 'Th.S Lê Trọng Đề
7. Ủy viên BCH CN Nguyễn Thị Thu Hằng
8. Ủy viên BCH ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
9. Ủy viên BCH SV Nguyễn Thị Bích
10. Ủy viên BCH         SV Nguyễn Văn Công
11. Ủy viên BCH SV Bùi Anh Dũng
12. Ủy viên BCH SV Nguyễn Thị Thu Hằng
13. Ủy viên BCH SV Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14. Ủy viên BCH SV Kha Thị Ngà
15. Ủy viên BCH SV Trịnh Văn Ngọc
16. Ủy viên BCH CN Đinh Văn Phú
17. Ủy viên BCH SV Nguyễn Hữu Quế
18. Ủy viên BCH SV Hồ Sỹ Trạch
19. Ủy viên BCH SV Đoàn Xuân Trường

 

|