Quản Trị | 22/03/2016
|

Liên hệ:

Văn phòng HSSV - Tầng 1 - Khu hiệu bộ

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Trung Dũng

 

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên được thành lập trên cơ sở tách công việc chức năng, nhiệm vụ và toàn bộ công tác quản lý sinh viên trước đây của Phòng Đào tạo .

Trường ĐHYK Vinh luôn coi Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của Nhà trường. Lãnh đạo Nhà Trường rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luyện tập thể dục thể thao, văn hóa- văn nghệ và các hoạt động xã hội. Việc áp dụng công nghệ thông tin, internet vào công tác điều hành, quản lý cũng như cung cấp thông tin cho người học được tốt hơn là chủ trương đúng đắn của Lãnh đạo Nhà trường. Với tiêu chí nhanh - chính xác - đầy đủ, cung cấp các nội dung kịp thời liên quan mật thiết tới sinh viên, các thông tin sinh viên cần nhằm hỗ trợ trong qúa trình học tập và rèn luyện được tốt hơn.

Chức năng

Phòng Công tác chính trị và Học sinh - sinh viên là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng:

Xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ học sinh - sinh viên.

- Làm cho cán bộ và học sinh sinh viên hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương nghị quyết của Nhà trường.

- Tổ chức và vận động quần chúng, cán bộ viên chức, học sinh - sinh viên tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng

- Tuyên truyền giáo dục cán bộ viên chức, học sinh - sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội

- Quản lý học sinh - sinh viên trong suốt quá trình đào tạo (từ khi tuyển vào đến khi ra Trường) bao gồm quản lý hồ sơ vào, ra các chế độ chính sách đối với học sinh -sinh viên công tác tư tưởng chính trị và các hoạt động khác của HSSV, công tác tư tưởng chính trị và các hoạt động khác của học sinh – sinh viên.

Nhiệm vụ

Phòng Công tác chính trị và học sinh – sinh viên có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng các nội dung công việc như sau:

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị

1.1 Giúp cấp uỷ và Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ , viên chức và học sinh – sinh viên.

1.2 Nắm bắt để xử lý kịp thời các thông tin, những luận điệu tuyên truyền phản động gây rối của địch làm mất an ninh chính trị trong Nhà trường. 

2. Tổ chức học tập quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, của Ngành, của Trường

2.1. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, viên chức và học sinh – sinh viên nhận thức đúng đắn và sâu sắc chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tổ chức học tập hoặc phổ biến để quán triệt các chủ trương , nghị quyết của Đảng cấp trên, của Nhà trường cho cán bộ, viên chức học sinh – sinh viên một cách sâu rộng thiết thực và đạt chất lượng.

2.3 Giáo dục truyền thống đạo đức nếp sống văn minh.

2.4 Phát động thi đua, tham gia chỉ đạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quần chúng.

2.5 Cung cấp các chủ trương, các thông tin đầy đủ làm tốt các thông tin 2 chiều trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, giữa các đơn vị với trường và ngược lại.

2.6 Tổ chức học tập chính trị đầu khoá, đầu năm học cho học sinh, sinh viên

3. Tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý hồ sơ học sinh - sinh viên

3.1. Hàng năm căn cứ vào điểm chuẩn và kết quả thi tuyển sinh để làm các thủ tục gọi học sinh, sinh viên nhập học.

3.2. Tổ chức tiếp nhận học sinh – sinh viên trúng tuyển vào trường. Sắp xếp bố trí học sinh. Sinh viên vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn, chỉ định ban đại diện lớp học sinh - sinh viên (Lớp trưởng, lớp phó).

3.3 Kiểm tra hồ sơ và thực hiện đầy đủ các chế độ đầy đủ đối với những thí sinh được hưởng các chế độ ưu tiên theo đúng quy định của Nhà nước.

3.4 Thu nhận, đối chiếu, thẩm định hồ sơ thí sinh khai lúc thi tuyển với hồ sơ thực tế nhập học, đảm bảo hợp pháp và chính xác.

3.5 Quản lý hồ sơ, lập danh bạ học sinh, sinh viên mới vào trường và trong cả quá trình học tập.

3.6 Làm tốt công tác đón tiếp học sinh sinh viên

4. Quản lý giáo dục học sinh - sinh viên

4.1 Tham mưu cho Hiệu Trưởng thể chế hoá quy chế hoá quy chế công tác học sinh sinh viên phù hợp với đặc điểm tình hình của Nhà trường.

4.2 Cấp thẻ phù hiệu cho học sinh sinh viên, theo dõi quản lý chặt chẽ cấp và sử dụng thẻ học sinh – sinh viên theo đúng quy định của Bộ giáo dục đào tạo

4.3 Có kế hoạch để quản lý, theo dõi tốt học sinh – sinh viên ngoại trú.

4.4 Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh - sinh viên để hạn chế các vụ vi phạm kỷ luật trong học sinh – sinh viên. Định kỳ tổ chức hội nghị dân chủ học sinh – sinh viên.

4.5 Hướng dẫn các đơn vị phân loại học sinh – sinh viên, quản lý chặt chẽ và có biện pháp giúp đỡ, giáo dục học sinh, sinh viên chậm tiến.

4.6. Nắm và cung cấp cho lãnh đạo Trường cập nhật thường xuyên về số lượng và chất lượng học sinh, sinh viên.

4.7 Hàng năm có kế hoạch để làm tốt công tác bảo vệ nội bộ học sinh – sinh viên.

5. Khen thưởng kỷ luật

5.1 Ban hành các văn bản quy chế về công tác học sinh sinh viên trong nội bộ trường để làm tốt công tác quản lý HSSV như: Chế độ kỷ luật, chế độ học tập, chế độ sinh hoạt và chế độ trách nhiệm của học sinh, sinh viên…

5.2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc thủ tục quy định về chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh- sinh viên.

5.3 Lập hồ sơ, thủ tục và nghiên cứu đề xuất với Hội đồng khen thưởng - Kỷ luật Trường các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân học sinh – sinh viên theo đúng quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.4. Lập sổ theo dõi những học sinh sinh viên chậm tiến và có biện pháp giáo dục riêng phù hợp với từng đối tượng.

5.5. Kết hợp tốt giữa Nhà trường – gia đình và xã hội để giáo dục học sinh - sinh viên

6. Chế độ chính sách trong học sinh – sinh viên:

6.1 Phối hợp với các khoa tiến hành phân loại xếp hạng HSSV theo từng học kỳ, từng năm học, giai đoạn và kết thúc khoá học theo quy chế hiện hành làm căn cứ đề xuất với Trường mức học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, chế độ ưu đãi, miễn giảm học phí, trợ cấp….để chuyển phòng tài chính - kế toán cấp, phát cho học sinh – sinh viên và thanh quyết toán với các cấp có thẩm quyền.

6.2. Triển khai công tác BHYT, BH tai nạn thân thể cho học sinh – sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm với các phòng, ban có liên quan giai r quyết các trường hợp học sinh – sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

6.3. Đôn đốc việc thu học phí và xử lý những học sinh sinh viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định.

6.4. Hướng dẫn, giới thiệu việc làm và làm các thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp đi công tác.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên sẽ cố gắng khai thác có hiệu quả và xây dựng, phát triển hệ thống thông tin để có thể trở thành một địa chỉ tin cậy đối với tất cả các em học sinh sinh viên cũng như các đối tượng sử dụng khác, góp phần triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quản lý giáo dục đại học.

|