Quản Trị | 14/08/2018
|

A. Chức năng

Phòng Đào tạo Sau đại học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo sau đại học (SĐH), gồm: xây dựng kế hoạch mở mã ngành mới; tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học. Đồng thời tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ các loại hình chuyên môn nghiệp vụ, bổ túc kiến thức và các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội.

B. Nhiệm vụ

1. Đào tạo sau Đại hoc:

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo SĐH, mở mã ngành đào tạo mới:

a) Xây dựng quy định chi tiết về tổ chức, quản lý đào tạo SĐH, kế hoạch và các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo SĐH.

b) Phối hợp với các khoa, phòng và các bộ phận liên quan chuẩn bị hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới, là đơn vị đầu mối trình hồ sơ mở mã ngành mới.

c) Quản lý công tác xây dựng nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần, khung thời gian, kế hoạch giảng dạy cho các bậc đào tạo SĐH; Phối hợp với các khoa điều hành kế hoạch giảng dạy, quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, bài giảng đối với các chuyên ngành đào tạo SĐH.

1.2. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy

a) Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo SĐH; quản lý, theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên theo kế hoạch; quản lý việc mời giảng viên thỉnh giảng cho các chuyên ngành SĐH.

b) Chủ trì công tác thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng.

1.3. Tổ chức, quản lý hoạt động học tập

a) Chủ trì tổ chức tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập SĐH; Phối hợp với Phòng Khảo thí&Đảm bảo chất lượng tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, chuyên đề cho người học.

b) Phối hợp với các khoa theo dõi, quản lý tiến độ học tập, báo cáo định kỳ kết quả học tập của người học; Phối hợp với phòng CTCT HSSV quản lý người học nghỉ học, thôi học, chuyển đổi chuyên ngành đào tạo, chuyển cơ sở đào tạo, gia hạn, kéo dài thời gian học của người học.

c) Quản lý hồ sơ và tổ chức thực hiện các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án các cấp.

1.4. Công tác tuyển sinh

a) Chủ trì tổ chức thực hiện các kỳ thi tuyển sinh sau đại học; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, chỉ tiêu cho các chuyên ngành đào tạo SĐH; thông báo tuyển sinh theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện công tác thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo; Kiểm tra, xử lý hồ sơ trúng tuyển của người học.

c) Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định.

1.5. Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

a) Phối hợp với các khoa đào tạo, các bộ môn xây dựng danh mục, chương trình các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

b) Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch phân công giảng dạy, học tập và tổ chức thi kiểm tra đánh giá.

c) Phối hợp với các khoa xây dựng dữ liệu giảng viên và các đối tượng thỉnh giảng để ký kết hợp đồng giảng dạy cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

d) Tham mưu ký kết hợp đồng tuyển sinh, liên kết đào tạo, bồi dưỡng các loại hình ngắn hạn với các cơ quan, tổ chức có nhu cầu. Tổ chức xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ và quản lý hồ sơ của học viên theo quy định.

|