Quản Trị | 22/03/2016
|

 

Liên hệ:

Văn phòng Đào tạo - Tầng 1 - Khu hiệu bộ

Điện thoại: 0383.597.520

Trưởng phòng:

TS. Phan Quốc Hội

Phó phòng:

TS. Trần Thị Kiều Anh

Phó phòng:

ThS. Đặng Xuân Định

1. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học hệ chính quy, bao gồm: tuyển sinh, triển khai kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, xét và công nhận tốt nghiệp.

2. Nhiệm vụ

a.Xây dựng kế hoạch

- Lập kế hoạch xây dựng nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu học tập đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy.

- Lập kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học cho toàn Trường, lập thời khoá biểu theo học kỳ cho các ngành đào tạo đại học hệ chính quy; Tổ chức duyệt kế hoạch năm học các khoa đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng đề án mở ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và chuẩn bị các thủ tục trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở các ngành đào tạo mới.

b.Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy hệ chính quy

- Tổ chức quán triệt mục tiêu, kế hoạch đào tạo

- Theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên về nội dung và lịch trình giảng dạy theo kế hoạch đối với từng học phần.

- Khảo sát bài giảng, tổ chức dự giờ theo nhóm chuyên môn.

- Trên cơ sở định mức lao động hàng năm đã được xác định, phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ tính toán giờ lao động thừa, thiếu cho CBGD và giáo viên để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định.

c.Tổ chức, quản lý học tập

- Phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho học sinh, sinh viên.

- Tập huấn đăng ký học tập cho sinh viên. Phối hợp với cố vấn học tập xử lý học vụ thường xuyên.

- Theo dõi nề nếp học tập của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng trong các kỳ thi kết thúc học phần cho sinh viên.

- Theo dõi, quản lý kết quả học tập của sinh viên.

- Tổ chức xét học tiếp, thôi học, làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Tổ chức các Hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ cho học sinh, sinh viên

d.Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng điện tử

- Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo hệ chính quy, đề cương chi tiết các học phần.

- Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình và bài giảng điện tử cho hệ đại học chính quy.

e.Tổ chức tuyển sinh

Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy, hệ đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng lên đại học, bao gồm các khâu:

- Thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi.

- Tổ chức coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, các hệ đào tạo, xây dựng điểm trúng tuyển, lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản trình Hiệu trưởng ký kết hợp đồng tuyển sinh với các đơn vị có đào tạo liên thông, theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo chính quy trong và ngoài nước,…

- Kiểm tra và xử lý kết quả thi và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển.

- Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ giữ liệu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáodục và Đào tạo và Hội đồng tuyển sinh Trường.

g.Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- Quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, bằng tốt nghiệp đại học – cao đẳng hệ chính quy, chứng chỉ đào tạo ngắn hạn,….

- Cấp Bảng kết quả học tập cho sinh viên.

- Theo dõi, kiểm kê và quản lý văn bằng, chứng chỉ hệ chính quy theo định kỳ.

|