Quản Trị | 22/03/2016
|

Liên hệ:

Văn phòng HC-QT - Tầng 1 - Khu hiệu bộ

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Yên Thắng

Phó phòng:

ThS. Lê Đông Hiếu

1.Chức năng

- Phòng có nhiệm vụ tham mưa giúp Hiệu trưởng về chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch của nhà trường. Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của các đơn vị trong Nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ thống kê và tổng hợp; quản lý chất lượng; truyền thông và công tác văn thư, lưu trữ và quản lý văn phòng.

- Phòng Hành chính - Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu; về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy, pháp luật; về phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão trong nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ thống kê và tổng hợp; quản lý chất lượng; truyền thông và công tác văn thư, lưu trữ và quản lý văn phòng

2. Nhiệm vụ

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Trường, bao gồm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, trang thiết bị kỹ thuật và các công trình công cộng khác. Lập kế hoạch hàng năm cho công tác nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất của trường như: Xây dựng cơ bản, mua sắm, cải tạo, sửa chữa trang bị nội thất, trang thiết bị các phòng học, phòng làm việc, phòng học chuyên dụng, hệ thống đường sá, điện nước.

- Quản lý, kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thiết bị phục vụ quản lý, phục vụ đào tạo, của các đơn vị trong Trường.

- Tổ chức phục vụ các hoạt động của Trường về cơ sở vật chất. Phối hợp với các đơn vị đào tạo và Phòng Đào tạo trong việc sử dụng hội trường lớp học hợp lý và hiệu quả.

- Phối hợp với cơ quan Công an địa phương nắm vững tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và  phòng chống lụt bão trong trường.

- Xây dựng hợp đồng, quản lý các hợp đồng khoán việc và một số hoạt động dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị khác trong việc thanh lí những tài sản đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

- Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư.

|