Quản Trị | 29/03/2016
|

Liên hệ:

P. 212 - Tầng 2 - Khu hiệu bộ

Điện thoại: 0383.520.879

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Đức Dương

Phó phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt


1. Chức năng:
Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa và hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a. Nghiên cứu khoa học

- Tham mưu cho Ban giám hiệu ban hành các văn bản cần thiết để tổ chức triển khai, giám sát, quản lý thực hiện và ứng dụng trong hoạt dộng nghien cứu khoa học – công nghệ.

- Hướng dẫn, lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên các khoa, phòng theo kế hoạch kinh phí dự toán hàng năm

- Theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, theo dõi và đánh giá kết quả việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học. Tổng kết và viết báo cáo tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và các cấp thẩm quyền khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên hàng năm; tổ chức các cuộc hội thảo. Đề xuất  tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Phối hợp với Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên .

- Tổ chức xét chọn các công trình nghiên cứu khoa học tham dự các giải thưởng về nghiên cứu khoa học; chủ trì tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi về nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên của nhà trường.

- Thường trực Hội đồng khoa học của trường, xây dựng định hướng ưu tiên, lập kế hoạch hoạt động NCKH cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực.

- Tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận, tổ chức và quản lý việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến hoặc áp dụng công nghệ mới của cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên toàn trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường nghiên cứu, đề xuất, triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động quản lý, đào tạo và các hoạt động khác trong nhà trường.

b. Hợp tác quốc tế

- Là đầu mối giúp Hiệu trưởng tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác quan hệ và hợp tác quốc tế; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác quốc tế của Trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đàm phán, soạn thảo các văn bản hợp tác quốc tế; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Trường; giải quyết các thủ tục, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

- Phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị, phòng CTCT Học sinh sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức đón tiếp khách và tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường. Giải quyết các thủ tục trong việc tổ chức đón tiếp, làm việc, học tập với khách và sinh viên nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, quảng bá về Trường ra nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định.

c. Quản trị mạng, website

- Xây dựng, bảo trì và phát triển website của trường;

- Đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của trường về việc đưa các loại thông tin lên trang web của trường;

- Khởi tạo và quản lý email cán bộ công chức - viên chức, email học sinh - sinh viên;

- Xây dựng và quản lý hệ thống mạng nội bộ, Wireless;

- Hỗ trợ các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm việc sử dụng, khắc phục các sự cố về máy vi tính, máy in khi có yêu cầu.

3. Mục tiêu: Trở thành một đơn vị có chất lượng phục vụ tốt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm góp phần vào sự phát triển chung của trường.

|