Quản Trị | 22/03/2016
|

Liên hệ: Văn phòng Thanh tra - Tầng 3 - Khu hiệu bộ

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Khoa

Phó phòng: CN. Nguyễn Thị Xuân

Phòng Thanh tra trường đại học Y khoa Vinh thành lập trên cơ sở phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng thuộc trường Cao đẳng Y tế Nghệ An theo quyết định số 831/QĐ-CĐYT-TCCB ngày 22 tháng 12 năm 2008. Ngày 13 tháng 7 năm 2010 Thành lập trường đại học Y khoa Vinh - Phòng được tách ra thành Phòng Thanh tra trường Đại học Y khoa Vinh.

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho thành viên đoàn thanh tra.

3. Thành lập đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra thực hiện việc thanh tra tuyển sinh, thanh tra thi tốt nghiệp, thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

5. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế đào tạo, qui chế cấp phát văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường và tại các cơ sở thực hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tiếp công dân theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về chống tham nhũng.

8. Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và qui định của Nhà nước về giáo dục và các qui định của Trường không phù hợp với qui định chung của Nhà nước.

|