Quản Trị | 22/03/2016
|

Liên hệ: P. 311 - Tầng 3 - Khu hiệu bộ

Phó phòng: ThS. Cao Thị Thanh Lương

Phó phòng: ThS. Trần Thị Phương Oanh

Phòng Tổ chức Tổng hợp được thành lập trên cơ sở sát nhập bộ phận Công tác Đảng, Công Đoàn và phòng Tổ chức Cán bộ theo quyết định số 135/QĐ-ĐHYKV-TCCB ngày 04/3/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYK Vinh

Giới thiệu đặc điểm, tình hình

* Chức năng:

Phòng Tổ chức Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, công tác xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu, xây dựng chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động cho các đơn vị. Chủ trì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Nhà trường.

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức cho các đơn vị khoa phòng chức năng trong Nhà trường.

- Lập kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ viên chức; thuyên chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của đơn vị, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế nội bộ của Nhà trường đối với cán bộ viên chức.

- Quản lí, bổ sung hồ sơ cán bộ viên chức; xác minh, điều tra lí lịch cán bộ viên chức theo yêu cầu.

- Là Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường đảm nhiệm việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác Thi đua khen thưởng; theo dõi, tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch về thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, quản lý Đảng viên; trực tiếp thực hiện công tác văn thư lưu trữ và phục vụ các hoạt động của Công đoàn Trường

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

* Mục tiêu phấn đấu

Phòng Tổ chức Tổng hợp xác định mục tiêu chung là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hoạt động sáng tạo, năng động, có hiệu quả cao, tiêu biểu về văn hoá công chức và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu và tư vấn một cách có hiệu quả trong công tác tổ chức – cán bộ, phát triển nguồn nhân lực;

- Công tác hành chính tổng hợp được cải tiến đáng kể, tiếp cận với mô hình quản lý và tổ chức tiên tiến trong khu vực và là một trong những đơn vị mẫu mực trong thực hiện văn hoá công chức, viên chức, quản trị đại học.

* Các thành tích đã đạt được

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013 - 2014 (QĐ 3927/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

- Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015 (QĐ số 3369/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

- Bằng khen của UBND Tỉnh (QĐ số 3369/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

|