Quản Trị | 30/03/2016
|

 

Liên hệ:

Trung tâm Học liệu Thư viện - Phía sau Khu Hiệu bộ

Giám đốc:

ThS. Nguyễn Quốc Đạt

Phó giám đốc:

ThS. Bùi Thị Hồng Thu

1. Chức năng

Trung tâm Học liệu - Thư viện có nhiệm vụ tiến hành thu thập, bổ sung, xử lý, thông báo nhằm cung cấp tài liệu, thông tin về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong và ngoài trường ĐHYK Vinh.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

- Thu thập, bổ sung, trao đổi và xử lý tài liệu nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu tra cứu tìm tin của bạn đọc.

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ và bảo quản nguồn tư liệu của trường bao gồm các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.

- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm phục vụ và phổ biến thông tin.

- Thu thập, lưu chiểu những ấn phẩm do nhà trường xuất bản, các luận văn Thạc sỹ, các luận án Tiến sỹ được bảo vệ tại trường và của các cán bộ nhà trường bảo vệ tại các cơ sở đào tạo khác.

- Nghiên cứu khoa học TT-TV, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào việc xử lý và phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc.

- Đảm bảo cung cấp thông tin cho giảng viên, học sinh sinh viên một cách đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng, điều tra đánh giá đúng nhu cầu thông tin của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, và học sinh sinh viên trong trường. Từ đó có thể tổ chức và ngày càng hoàn thiện hoạt động tạo điều kiện để cung cấp thông tin một cách chính xác, phù hợp với nhu cầu thông tin của người dùng tin.

3. Mối liên hệ công tác của trung tâm Học liệu - Thư viện

a. Trung tâm là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân công.

b. Có mối quan hệ nghiệp vụ với các phòng - ban - khoa - trung tâm trực thuộc Giám hiệu, các tổ chức Đoàn thể nhà trường để thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các nhiệm vụ của nhà trường.

c. Có mối quan hệ công tác với các đơn vị và cá nhân khác ngoài trường theo ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

d. Mối quan hệ trong đơn vị:

- Mối quan hệ công tác giữa Giám đốc với Phó giám đốc là mối quan hệ lãnh đạo. Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc theo lĩnh vực công việc được phân công.

- Mối quan hệ công tác giữa các nhân viên trong đơn vị với lãnh đạo Trung tâm là mối quan hệ công tác của nhân viên với thủ trưởng.

- Mối quan hệ công tác giữa các nhân viên trong đơn vị là quan hệ đồng cấp, quan hệ phối hợp.

4. Lề lối làm việc của nhân viên trong trung tâm

a. Mỗi nhân viên phải có kế hoạch thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến việc không hoàn thành nhiệm vụ phải báo cáo lãnh đạo trung tâm trước khi thực hiện để có kế hoạch điều chỉnh.

b. Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc tại nhà trường và thời gian đi công tác ngoài nhà trường.

c. Đảm bảo giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và khu vực xung quanh nơi làm việc. Không uống rượu say trong giờ làm việc; không được tham gia các tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

d. Đảm bảo bí mật nội bộ cơ quan, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực; luôn xây dựng và giữ vững Đoàn kết nội bộ cơ quan và nơi gia đình cư trú. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

e. Phải thường xuyên rèn luyện tu dưỡng đạo đức tác phong, không ngừng tham gia học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ về lý luận chính trị và trình độ hiểu biết để phục vụ công tác đạt kết quả cao.

g. Phải có tinh thần trách nhiệm và có ý thức bảo vệ của công. Quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí.

|