Đào tạo chính quy

Thông báo Lịch học lâm sàng học kỳ II năm học 2017-2018 (Có điều chỉnh)

Phòng Đào tạo thông báo lịch học lâm sàng học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết...