Đào tạo chính quy

Thông báo hướng dẫn thanh toán học phí online

Thực hiện chủ trương mới của Nhà trường về cách thức thanh toán học phí hàng năm, phòng TCKT phối hợp phòng HSSV triển khai kế hoạch hướng dẫn thanh toán học phí online như sau:

Chi tiết...