Đào tạo chính quy

Thông báo Lịch học lại của các ngành đào tạo năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học lại của các ngành đào tạo năm học 2018-2019 (chi tiết trong file đính kèm) như sau:

Chi tiết...