Đào tạo liên tục

Thông báo đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục năm 2019

Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục năm 2019 như sau:

Chi tiết...