Đào tạo liên tục

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2018

Thực hiện quy định của Quy chế đào tạo Chuyên khoa cấp I ban hành kèm theo Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 Bộ trưởng Bộ Y tế, Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo kết quả thi tuyển sinh sau năm 2018 như sau:

Chi tiết...