Đào tạo liên tục

Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa

Căn cứ Công văn số 1828/BYT-K2ĐT ngày 04/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm học 2018-2019. Căn cứ Công văn số 2748/BYT-K2ĐT ngày 16/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấp thuận chỉ tiêu đào tạo CKI, Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:

Chi tiết...