Đào tạo liên tục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019

Căn cứ công văn số 333/BYT-K2ĐT ngày 21/01/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm 2019; Căn cứ công văn số 2183/BYT-K2ĐT ngày 22/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấp thuận chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú năm 2019, Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 như sau:

Chi tiết...