Tuyển sinh - Đào tạo

Thông báo điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Trường ĐHYK Vinh thông báo điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2017 như sau:

Chi tiết...