|

Chiều ngày 16/1/217, đảng bộ trường ĐHYK Vinh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII tại hội trường lớn – Trung tâm học liệu thư viện với sự tham dự đầy đủ của cán bộ giảng viên sinh viên, đảng viên trong toàn trường.

Về dự và báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với những nguyên nhân khách quan và chủ quan; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

Trong đó, đồng chí tập trung nhấn mạnh vấn đề nhận diện sự tha hóa, suy thoái về tư tưởng chính trị, lí tưởng của một số bộ phận đảng viên giúp làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc nhận thức và chỉnh đốn đảng nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Kết thúc hội nghị, mỗi cán bộ đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân nộp về cấp uỷ - đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đối với cán bộ, đảng viên và cấp uỷ.

|
Quản Trị | 19/01/2017