|

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng ban, khoa đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trong Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; TS. Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh - đồng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn xuất phát từ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đại học trong thời kỳ mới.

PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khai mạc Hội nghị

Trong những năm gần đây, đội ngũ Trưởng Bộ môn đã được các khoa/trường đại học, cao đẳng chú ý bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, Trưởng Bộ môn trường đại học, cao đẳng vẫn còn tồn tại những bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Chính vì vậy, việc phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn trường đại học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực và được coi là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển giáo dục đại học.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn và trình độ của Trưởng Bộ môn hướng tới hội nhập giáo dục đại học khu vực và quốc tế là hoạt động hết sức quan trọng".

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà khoa học trong Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và những người quan tâm cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng, vai trò hoạt động của Bộ môn ở trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng của Bộ môn và phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động theo Nghị quyết số 44 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành giáo dục.

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh báo cáo đề dẫn Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu các trường đại học, cao đẳng đã tập trung thảo luận 6 nội dung chính: Vị trí, vai trò của Bộ môn, Trưởng Bộ môn ở trường đại học, cao đẳng; Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn và phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn; Quản lý phát triển chương trình đào tạo ở các cơ sở giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; Đổi mới phương thức, cơ chế quản lý cơ sở giáo dục; Mô hình, giải pháp quản lý chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Các tham luận, phát biểu trực tiếp tại Hội nghị cũng như các bài viết gửi tham gia Hội nghị thể hiện rõ trí tuệ và tâm huyết của tác giả đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo nói chung và công tác nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn, phát triển đội ngũ Trưởng Bộ môn nói riêng.

Nguồn: "Cổng TT Đại học Vinh"

|
Quản Trị | 15/03/2017