|

1. Hệ Đại học

Danh dách trúng tuyển ngành Cử nhân Điều dưỡng hệ đại học File Download

Danh dách trúng tuyển ngành Cử nhân Y tế công cộng File Download

2. Hệ Cao đẳng

Danh dách trúng tuyển ngành Cử nhân điều dưỡng hệ Cao đẳng File Download

Danh dách trúng tuyển ngành Kỹ thuật y học hệ Cao đẳng File Download

Danh dách trúng tuyển ngành Cao đẳng Hộ sinh File Download

Danh dách trúng tuyển ngành Cao đẳng Dược File Download

Danh dách trúng tuyển ngành Cao đẳng Xét nghiệm File Download

|
Quản Trị | 08/08/2018